Accessibilitat

SNAKE POOL SL (CIF: 46991079D) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web pipa.cat.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible per la següent raó:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir faltes puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, poden haver-hi errors en aquells documents que continguin gràfics, taules complexes o contingut publicat mitjançant eines d’autogestió. Així mateix, podrien existir errors en el control de les animacions HTML.
Càrrega desproporcionada: no aplica.
El contingut no està dins del marc de la legislació aplicable: no aplica.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 25 de gener de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa proveïdora de pipa.cat. Última revisió de la declaració: 25 de gener de 2024.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través dels següents mitjans:

Correu electrònic: ovidiu_popescu@hotmail.com

Podeu presentar:

Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
continguts que estan exclosos del marc d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4
o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
En la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Pipa Pub.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si un cop feta una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleixi els requisits contemplats a l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagin transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Asunts Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d’opcions recollides a la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Ministeri d’Asunts Econòmics i Transformació Digital.

CONTINGUT OPCIONAL

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de gener de 2024 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquella data, es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, per assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre d’altres, s’adopten les següents mesures per facilitar l’accessibilitat:

Utilització de text alternatiu a les imatges
Separar el contingut de la presentació mitjançant l’ús d’fulls d’estil (CSS).
Estructurar i etiquetar correctament el contingut de les pàgines.
Realitzar una maquetació mitjançant CSS i amb un disseny líquid perquè s’adapti a qualsevol resolució de pantalla.
Utilitzar un text significatiu als enllaços.
Evitar combinacions de colors de poc contrast, evitar transmetre informació només a través del color.
Evitar l’ús de JavaScript en la mesura del possible.
Evitar l’ús de marcs (frames).
Ús dels estàndards del W3C: HTML5, CSS 3.0, WAI AA.

Eines d'accessibilitat